Tlf.: 412 78 939Volvo-Treffet v/ Arve Larsen
Nordlandsveien 4, 3531 Krokkleiva
Mail.:
email@volvotreffet.no